Tổ chức cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”
Cuộc thi tem 2019