Trại huấn luyện Kim Đồng năm 2019
78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh