Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương

16/11/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ

Quyết định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Huấn luyện Trung ương

Quyết định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Huấn luyện Trung ương

16/11/2016

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

12/09/2016

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hội đồng Đội Trung ương được