Thông tư số 27/2017/TT-BGDVĐT Quy định tiêi chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

14/11/2017

TIN VUI CHO CÁC ANH CHỊ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
Ngày 08/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BGDVĐT Quy định tiêi chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 24/12/2017. Hội đồng Huấn luyện Trung ương xin thông báo để Hội đồng Đội các cấp; các anh chị giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được biết và phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương tổ chức thực hiện. Các quy định trước đây trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Nội dung chi tiết của Thông tư số 27/2017/TT-BGDVĐT